fbpx
ER

תמהיל 12286

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
370 000
240 000
470 000
מספר חודשים
300
360
180
מספר שנים
25
30
15
ריבית שנתית [%]
4.55
3.75
4.35
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2067
1111
3559
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2067
2350
3560
עלות לשקל
1.67
2.52
1.36
עלות תאורטית לשקל
1.68
1.67
1.36
מרווח שוק [%]
0.8
2.93
0.83