fbpx
ER

תמהיל 12248

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
פריים
זכאות
סכום הלוואה
380 000
43 810
380 000
96 190
מספר חודשים
300
360
360
360
מספר שנים
25
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.7
4.82
5.25
2.59
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2155
230
2098
384
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2156
484
2125
789
עלות לשקל
1.7
2.85
2.01
2.13
עלות תאורטית לשקל
1.7
1.89
1.99
1.44
מרווח שוק [%]
1.25
4
1.5
1.73