fbpx
ER

תמהיל 12246

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
250 000
147 000
153 000
מספר חודשים
300
360
360
מספר שנים
25
30
30
ריבית שנתית [%]
4.62
4.8
3.77
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1406
771
710
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1407
781
712
עלות לשקל
1.69
1.91
1.01
עלות תאורטית לשקל
1.69
1.89
1
מרווח שוק [%]
1.17
1.05
2.95