fbpx
ER

תמהיל 12235

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
315 000
415 000
100 000
מספר חודשים
240
240
240
מספר שנים
20
20
20
ריבית שנתית [%]
4.9
4.47
4.24
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2061
2618
618
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2081
2619
1023
עלות לשקל
1.58
1.51
1.95
עלות תאורטית לשקל
1.57
1.51
1.48
מרווח שוק [%]
1.15
1.01
3.42