fbpx
ER

תמהיל 12214

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
משתנה צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
פריים
סכום הלוואה
240 000
400 000
330 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
3.8
4.7
4.75
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1118
2074
1721
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2349
2075
1744
עלות לשקל
2.53
1.87
1.9
עלות תאורטית לשקל
1.68
1.87
1.88
מרווח שוק [%]
2.98
1.25
1