fbpx
ER

תמהיל 12201

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
360 000
360 000
180 000
מספר חודשים
264
264
300
מספר שנים
22
22
25
ריבית שנתית [%]
4.45
4.7
3.28
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2140
2190
880
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2243
2190
1668
עלות לשקל
1.62
1.61
2.09
עלות תאורטית לשקל
1.57
1.61
1.47
מרווח שוק [%]
1.2
1.37
2.61