fbpx
ER

תמהיל 12200

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
400 000
500 000
240 000
מספר חודשים
300
180
360
מספר שנים
25
15
30
ריבית שנתית [%]
4.15
4.45
3.33
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2144
3812
1055
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2274
3812
1081
עלות לשקל
1.67
1.37
1.44
עלות תאורטית לשקל
1.61
1.37
1.21
מרווח שוק [%]
0.9
1.13
2.66