fbpx
ER

תמהיל 12198

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
400 000
370 000
310 000
מספר חודשים
300
300
300
מספר שנים
25
25
25
ריבית שנתית [%]
4.05
4.7
3.48
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2122
2098
1548
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2250
2099
2935
עלות לשקל
1.65
1.7
2.14
עלות תאורטית לשקל
1.59
1.7
1.5
מרווח שוק [%]
0.8
1.36
2.81