fbpx
ER

תמהיל 12179

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
534 000
640 000
426 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.56
4.15
3.05
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2029
2213
1082
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2817
3480
4043
עלות לשקל
1.86
1.87
2.4
עלות תאורטית לשקל
1.86
1.78
1.55
מרווח שוק [%]
1.22
0.9
2.38