fbpx
ER

תמהיל 12175

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
זכאות
פריים
משתנה צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
86 760
300 000
330 000
284 324
מספר חודשים
360
300
360
240
מספר שנים
30
25
30
20
ריבית שנתית [%]
2.59
4.01
3.53
4.38
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
346
1585
1487
1780
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
711
1681
3185
1780
עלות לשקל
2.13
1.65
2.49
1.5
עלות תאורטית לשקל
1.44
1.59
1.62
1.5
מרווח שוק [%]
1.85
0.76
2.86
1.05