fbpx
ER

תמהיל 12174

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
זכאות
פריים
משתנה צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
86 760
300 000
328 916
284 324
מספר חודשים
360
300
360
240
מספר שנים
30
25
30
20
ריבית שנתית [%]
2.59
4.15
3.17
4.47
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
346
1608
1417
1794
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
711
1705
3036
1794
עלות לשקל
2.13
1.67
2.38
1.51
עלות תאורטית לשקל
1.44
1.61
1.55
1.51
מרווח שוק [%]
1.85
0.9
2.5
1.14