fbpx
ER

תמהיל 12172

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
360 000
540 000
180 000
מספר חודשים
300
300
300
מספר שנים
25
25
25
ריבית שנתית [%]
4.15
4.5
4.38
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1930
3001
988
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2046
3001
1871
עלות לשקל
1.67
1.67
2.35
עלות תאורטית לשקל
1.61
1.67
1.65
מרווח שוק [%]
0.9
1.16
3.71