fbpx
ER

תמהיל 12153

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
פריים
משתנה צמודה כל שנתיים
סכום הלוואה
544 000
528 000
528 000
מספר חודשים
264
360
360
מספר שנים
22
30
30
ריבית שנתית [%]
1.99
4.05
2.95
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2546
2535
2211
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
4543
2739
5444
עלות לשקל
1.68
1.82
2.53
עלות תאורטית לשקל
1.24
1.73
1.51
מרווח שוק [%]
1.31
0.8
2.28