fbpx
ER

תמהיל 12131

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
זכאות
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
160 810
394 095
325 000
359 095
מספר חודשים
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
2.59
4.15
4.5
3.58
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
642
1915
1646
1628
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1416
2069
1647
3744
עלות לשקל
2.19
1.84
1.82
2.58
עלות תאורטית לשקל
1.44
1.75
1.82
1.63
מרווח שוק [%]
1.85
0.9
1.16
3