fbpx
ER

תמהיל 12115

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
117 600
336 000
168 000
218 400
מספר חודשים
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
2.7
4.4
4.79
3.47
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
476
1682
880
977
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1051
1816
880
2247
עלות לשקל
2.23
1.9
1.89
2.54
עלות תאורטית לשקל
1.46
1.8
1.89
1.61
מרווח שוק [%]
1.97
1.15
1.45
2.89