fbpx
ER

תמהיל 12114

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
פריים
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
117 600
304 000
200 000
218 400
מספר חודשים
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
2.45
4.39
4.8
2.9
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
461
1520
1049
909
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1017
1641
1049
2093
עלות לשקל
2.15
1.9
1.89
2.37
עלות תאורטית לשקל
1.41
1.8
1.89
1.5
מרווח שוק [%]
1.71
1.14
1.46
2.32