fbpx
ER

תמהיל 12097

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
זכאות
קבועה צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
85 250
88 750
160 000
156 000
מספר חודשים
120
120
120
180
מספר שנים
10
10
10
15
ריבית שנתית [%]
1.99
1.99
4.15
2.92
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
784
816
1631
1071
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1020
1062
1643
1661
עלות לשקל
1.26
1.26
1.23
1.56
עלות תאורטית לשקל
1.1
1.1
1.22
1.24
מרווח שוק [%]
1.48
1.48
0.9
2.34