fbpx
ER

תמהיל 12094

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
זכאות
קבועה צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
160 810
391 398
351 396
341 396
מספר חודשים
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
2.56
2.6
4.05
3.72
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
640
1566
1687
1575
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1411
3451
1823
3654
עלות לשקל
2.19
2.2
1.82
2.64
עלות תאורטית לשקל
1.43
1.44
1.73
1.66
מרווח שוק [%]
1.76
1.8
0.8
3.14