fbpx
ER

תמהיל 12050

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
משתנה צמודה כל חמש
פריים
סכום הלוואה
160 000
140 000
160 000
מספר חודשים
120
120
120
מספר שנים
10
10
10
ריבית שנתית [%]
2.51
2.96
5.75
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1509
1349
1756
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1964
1772
1765
עלות לשקל
1.3
1.33
1.23
עלות תאורטית לשקל
1.13
1.16
1.23
מרווח שוק [%]
1.93
2.4
2.5