fbpx
ER

תמהיל 12042

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
זכאות
קבועה צמודה
סכום הלוואה
290 000
293 240
150 000
86 760
60 000
מספר חודשים
240
288
360
180
180
מספר שנים
20
24
30
15
15
ריבית שנתית [%]
4.45
4.5
3.88
2.12
2.12
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1826
1666
705
563
389
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1827
1759
1732
836
578
עלות לשקל
1.51
1.69
2.83
1.43
1.43
עלות תאורטית לשקל
1.51
1.64
1.69
1.17
1.17
מרווח שוק [%]
1.06
1.25
3.32
1.48
1.48