fbpx
ER

תמהיל 12023

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
קבועה צמודה
סכום הלוואה
280 000
200 000
120 000
מספר חודשים
180
360
360
מספר שנים
15
30
30
ריבית שנתית [%]
4.6
3.7
2.9
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2156
920
499
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2156
1055
1100
עלות לשקל
1.39
1.85
2.28
עלות תאורטית לשקל
1.39
1.66
1.5
מרווח שוק [%]
1.24
0.95
2.1