fbpx
ER

תמהיל 12006

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל שנתיים
סכום הלוואה
1 149 750
985 000
1 149 750
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
5.26
4.05
2
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
6356
4730
4249
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
6356
5411
11 468
עלות לשקל
1.99
1.93
2.45
עלות תאורטית לשקל
1.99
1.73
1.33
מרווח שוק [%]
1.85
1.3
1.71