fbpx
ER

תמהיל 11996

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
פריים
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
330 000
235 000
מספר חודשים
360
240
מספר שנים
30
20
ריבית שנתית [%]
4.31
4.69
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1635
1510
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1867
1511
עלות לשקל
1.99
1.54
עלות תאורטית לשקל
1.78
1.54
מרווח שוק [%]
1.56
1.35