fbpx
ER

תמהיל 11982

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
500 000
500 000
240 000
מספר חודשים
264
360
360
מספר שנים
22
30
30
ריבית שנתית [%]
4.85
4.05
3.72
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
3084
2401
1107
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3084
2747
2643
עלות לשקל
1.63
1.93
2.69
עלות תאורטית לשקל
1.63
1.73
1.66
מרווח שוק [%]
1.5
1.3
3.14