fbpx

מה הם עוגני אגח

שתפו!

מה זה עוגן אג"ח

זוכרים את ההלוואות המשתנות? המשתנה צמודה כל חמש שנים ומשתנה לא צמודה כל חמש. אחרי שהבנו שהריבית שם תשתנה בעוד חמש שנים, זה טבעי להתעניין בכמה היא תשתנה בפועל. נזכיר, שההלוואות הללו צמודות לעוגן אג”ח לחמש שנים. כלומר, הריביות הללו עולות ויורדות כאשר העוגן עולה ויורד.

ומה זה אותו עוגן אג”ח? במילים פשוטות זה אומר שצריך ללכת לעקום התשואות (שבנינו מקודם), לראות מה התשואה לפדיון של ממשלת ישראל לתקופה של חמש שנים – וזה העוגן של ההלוואה. עבור הלוואה משתנה צמודה- העוגן אג”ח הוא תשואת ממשלת ישראל הריאלית לחמש שנים ועבור הלוואה במשתנה לא צמודה- העוגן הוא תשואת אג”ח של ממשלת ישראל על העקום הנומינלי. נא להביט בגרף הבא

הערה חשובה מאוד: העוגנים של ההלוואות המשתנות הם לא לפי עקום התשואות אלא לפי עקום האפס. עקום האפס מופק על ידי טרנספורמציה מעקום התשואות. מפאת מורכבות הנושא, לא נסקור אותו פה. נציין שבעת הנוכחית ההבדל בין עקום התשואות לעקום האפס הוא נמוך עד כדי זניח. בנק ישראל מפרסם את עקום האפס מדי חודש, והנתונים העדכניים (כמו גם ההיסטוריים שלהם) נגישים עבורכם בעמוד הריביות.

בגרף לעיל סומנו שני מעויינים. המעוין התחתון, על העקום האדום, הוא עוגן אג”ח לחמש שנים ריאלי, והמעויין הכחול הוא עוגן אג”ח לחמש שנים נומינלי.

ניזכר איך ניתן לעשות בזה שימוש. נסתכל על הצעת המשכנתא הבאה שניתנה על ידי בנק לאומי. הבנק מציע הלוואה משתנה צמודה שמשתנה כל חמש שנים. תשומת לב, זו הלוואה ריאלית – כלומר שצמודה למדד המחירים לצרכן.

הריבית שהבנק נקב היא 2.68% שהם 3% מעל העוגן – שהוא תשואת אגרות החוב הריאליות של ממשלת ישראל לתקופה של חמש שנים. מההצעה הזו, ניתן להסיק שהעוגן היה 0.32%- .

חישוב השינויים באג"ח ובריבית הפריים

הריבית של הלוואות במסלול משתנה מתעדכן כל חמש שנים. כלומר, אם לקחנו הלוואה ב1.1.2018, בתאריך 1.1.2023 הריבית שלנו תתעדכן בהתאם לשינוי בעוגן אג”ח. זאת אומרת שאם לקחנו בתמהיל משתנה צמודה, ובעת הלקיחה עוגן אג”ח היה 0.3% ובעוד חמש שנים, עוגן אג”ח יעמוד על 2%, אז הריבית שלנו תעלה ב- 1.7%.

לאור פוטנציאל הסכנה שבהלוואות הללו, כדאי שנענה על השאלה הקריטית הבאה: מה יהיה עוגן אג”ח בעוד חמש / עשר / חמש עשרה / עשרים (וכו’) שנים מהיום.

אחרי שהבנו שהעוגן הוא פשוט התשואה לפדיון (ואם לדייק יותר, תשואת קופון האפס) של אג”ח לחמש שנים, אז השאלה שאנחנו בעצם נשאל את עצמנו היא: “מה תהיה תשואת אג”ח ממשלת ישראל לחמש שנים בעוד חמש שנים”. התשובה לשאלה הזו מחושבת בשיטה שנקראת Forward rate.

Forward rate מוצא את התשובה לשאלה הזו בדרך הבאה. על פי עקום התשואות, ניתן לדעת מה התשואה לפדיון בעוד חמש שנים ובעוד עשר שנים. לו היה לנו 100 שקלים, והיינו משקיעים.ות אותם באג”ח לעשר שנים – אנחנו נרוויח סכום כסף מסוים על ההשקעה שלנו.

הרווח בעסקה הזו צריך להיות זהה לעסקה הבאה: אם נשקיע את אותם מאה שקלים באג”ח לחמש שנים, ואז בעוד חמש שנים נשקיע אותם שוב לתקופה של חמש שנים.

התשואה בעוד חמש שנים (של אג”ח לחמש שנים), שתגרום לכך שהרווח בעסקאות הוא זהה – היא ריבית ה Forward לחמש שנים בעוד חמש שנים – כלומר מה שניתן לצפות שיקרה לעוגן אג”ח בנקודת עדכון הריביות בעוד חמש שנים!

בעמוד הריביות שלנו, ניתן לראות מה ציפיות המשתנות והפריים – שמחושבות על פי שיטת Forward מעקום התשואות.

אגב, אם ההסבר שלי לא כל כך נהיר, מצורפות הפניות לכמה מקורות מדהימים שיעשו כנראה עבודה טובה יותר (אך באנגלית):

 

אין לכם כוח לקרוא את הכל? רוצים פשוט לשכור את מי ששורק את זה מתוך שינה??

נשמח לעזור!